Etický Kodex

                                                                                                                                                           


ETICKÝ KODEX

ETICKÝ KODEX pro trenéry a vedoucí družstev Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.

Tento Etický Kodex zavazuje všechny trenéry, vedoucí družstev, či jiné spolupracovníky klubu k dodržování níže uvedených pravidel. Kodex rovněž odráží obecné zásady fungování klubu, všichni jsou oprávněni sledovat dodržování Etického kodexu. Nedodržování kteréhokoliv standartu v rámci Etického kodexu může po nestranném posouzení vést k napomenutí, pohovoru, finančnímu postihu, disciplinárnímu řízení, v souladu s platnými pracovně právními předpisy.

- za všech okolností se snaží budovat dobré jméno klubu HC Vimperk a svou činností, projevem či slovy ho nijak nepoškozuje

- respektovat své svěřence, být k nim upřímný, chovat se zásadově, dodržovat veškeré dohody a závazky

- pomluva kolegů či nadřízených je nepřístupná, všechny problémy a rozdílné názory řeší pouze interně s kolegy či nadřízenými

- korupce v jakékoliv formě je vyloučena

- respektuje rozdílné názory

- je k hráčům spravedlivý a nepřistupuje k nim rozdílně z důvodu míry jejich sportovní úrovně

- pomáhá hráčům při jejich sportovním a osobnostním rozvoji v jednotě s pravidly fair play

- dbá vedle důrazu na rozvoj hráčů rovněž na zdraví

- poskytuje hráčům a všem zúčastněným osobám zpětnou vazbu, která by měla být pozitivní

- aktivně odrazuje své svěřence od užívání dopingu, drog, alkoholu, kouření, tabáku a jakýchkoliv zakázaných látek, jde v tomto hráčům příkladem

- nikdy nesmí zneužít své postavení trenéra ke svému osobnímu nebo ekonomickému prospěchu na úkor zájmu svých hráčů

- nesmí připustit jakoukoliv formu šikany, vede své svěřence k vzájemnému respektu

- stále a dlouhodobě se vzdělává, zvyšuje svou odbornost

- respektuje znalosti, zkušenosti svých kolegů


PRAVIDLA pro hráče Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.


- na zimním stadionu i mimo něj se chovám slušně a řádně reprezentuji klub

- všechny dospělé osoby vždy slušně pozdravím

- udržuji pořádek a dobrou atmosféru v šatně

- vždy respektuji trenéra a jeho pokyny

- v případě neshod se pokusím problém nejdříve vyřešit se svým trenérem

- trenérovi, vedoucímu ani spoluhráčům nikdy nelžu

- nikdy si nepůjčím ani nevezmu nic bez svolení majitele

- používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení v šatně je přísně zakázáno

- dodržuji stanovené časy a začátky tréninků, utkání

- na led vstupuji až na pokyn trenéra

- všechny cvičení provádím v plném nasazení

- hokej je kolektivní sport, hraji společně se spoluhráči

- respektuji soupeře, chci vyhrát, ale umím přijmout i porážku

- respektuji rozhodčího za každé situace

- užívání dopingu, alkoholu, drog, žvýkacího tabáku je hráčům mládežnických kategorií přísně zakázáno


PRAVIDLA pro rodiče hráčů  Sportovního klubu HC VIMPERK, z.s.

Závazná pravidla pro rodiče hráčů, v případě opakovaného nerespektování těchto pravidel si klub vyhrazuje právo vyřadit hráče z utkání a tréninkového procesu, případně doporučit hráči přestup do jiného klubu.


- učte děti samostatnosti

- bavte se hokejem, uvědomte si, že váš potomek chodí na hokej pro svou zábavu, nikoli primárně pro vaši

- členské příspěvky nejsou "pernamentka" k zařazení hráče do sestavy, tu určuje trenér na základě snahy, výkonosti hráče a dalších aspektů

- důvěřujte a respektujte trenéra, nedávejte dětem pokyny v rozporu s pokyny trenéra, nesnižujte jeho autoritu

- při utkání a tréninku nepokřikujte z tribuny na hráče, rozhodčí a trenéry

- nenechte se vyprovokovat k žádnému druhu nesportovního chování

- vždy dejte přednost dlouhodobému zdravému sportovnímu vývoji dítěte před vlastními ambicemi

- podporujte i jiné aktivity, než je hokej

- pochvalte své dítě za jeho sportovní úsilí a co se mu v tréninku, utkání povedlo

- nevstupujte do prostoru kabin a střídaček bez vědomí trenérů

- hodnoťte a řešte pouze svého potomka

- dbejte na životosprávu dětí (strava, pitný režim, spánek)

- v každém řádně fungujícím klubu platí nějaká pravidla                                                       Z pověření Výkonného výboru Sportovního klubu HC VIMPERK z.s.


                                                                                                        Martin Willmann - předsedaJan Předota hodnotí letní přípravu týmu mladších žáků

Mezi další hráče A týmu, kteří se věnují trénování vimperské mládeže, patří Honza Předota. Ten se již několikátou sezónu...

Třetí třída se v létě připravovala v Budilově.

Trenérem kategorie 3. tříd, tedy ročníku 2016 a 2017, je David Šindler, bývalý hráč HC Vimperk a dlouhodobý člen výkonného výboru HC...

Druháčci mají za sebou svoji první letní přípravu ve svém hokejovém životě.

Pomalu se blíží doba, kdy se znovu otevřou dveře zimního stadionu ve Vimperku a vimperské mládežnické týmy se začnou připravovat na svou...